വിജയധൃതശരാസോദിത്വരേ ബാണവാഹ്നൗ

ആട്ടക്കഥ: 
വിജയധൃതശരാസോദിത്വരേ ബാണവാഹ്നൗ
രണഭുവി ശലഭത്വം പ്രാഹ ശാർദ്ദൂലനാമാ
സപദി വിജയലക്ഷ്മ്യാ സം‌യുതം ശക്രസൂനും
ശമനതനയമുഖ്യാസ്തേഭ്യനന്ദൻപ്രഹൃഷ്ടാഃ
 
ശാർദ്ദൂലേ നിഹതേസ്മിൻ
ഗോത്രാ വിത്രാസവെരഹിതാ സമഭൂൽ
നിഷ്കണ്ടകഞ്ചവിപിനം
ജയശബ്ദേനാർജ്ജുനോപി കണ്ടകിതഃ