ഹന്ത മാനസം ആദ്യസന്താനമേ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഹന്ത മാനസം ആദ്യസന്താനമേ പാരം
സന്താപമാകിയോരു വന്‍തീയില്‍ വെന്തീടുന്നൂ
 
വയ്യഹോ സഹിക്കുവാന്‍ നിയ്യേ മമ ശരണം
അയ്യോ നീയെന്നെ വെറുംകൈയോടെ മടക്കയോ ?