കര്‍ണ്ണാ മതിയിദം കര്‍ണ്ണാരുന്തുദവാചം

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കര്‍ണ്ണാ ! മതിയിദം കര്‍ണ്ണാരുന്തുദവാചം
പൂര്‍ണ്ണാനുകമ്പയോടാകര്‍ണ്ണയദാനപ്രഭോ !
 
ആത്മവഞ്ചനയാലേ ഞാൻ ചെയ്തോരപരാധം
ആത്മജാ പൊറുക്കൂ ധർമ്മാത്മജാഗ്രജാ, പോരൂ