എന്നുടെ പോന്നോമനേ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
എന്നുടെ പൊന്നോമനേ, നിന്നുടെയനുജന്മാ-
ര്‍ക്കിന്നു നീയവലംബം, വന്നാലുമവിളംബം
 
എന്നുമവരെക്കാത്തു നിന്നാലും, ധരയാകെ
വെന്നാലും, മാതാവിനു തന്നാലും പരിതോഷം