അന്യായം ചെയ്കിലഞ്ജസാ ആശ്രമവനേ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അന്യായം ചെയ്കിലഞ്ജസാ ആശ്രമവനേ
അവനിസുതന്മാര്‍ക്കധികം
 
അനുചിതമായിവരും അവനീശകോപമുണ്ടാം
അതിനുമില്ല സന്ദേഹം അവനിജാസുരന്മാരേ