ശത്രുഘ്നോപി വിദിത്വാസ്മിന്‍

ആട്ടക്കഥ: 
ശത്രുഘ്നോപി വിദിത്വാസ്മിന്‍ 
പുത്രയോര്‍ജ്ജന്മമംഗലം
ശത്രും ഹന്തും കൃതോത്സാഹ-
സ്സമയാദ്യമുനാതടം