കാന്ത എന്നോടേവം കോപം

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കാന്ത എന്നോടേവം കോപം
സ്വാന്തമതില്‍ വേണ്ട കേള്‍ 
കാന്തയല്ലോ തവ ഞാനും 
ശാന്തനായ് ഭവിക്ക നീ