പുറപ്പാടും നിലപ്പദവും

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
സാകേതേ മിഥിലാധിപസ്യ സുതയാ സമ്പന്ന സൌഭാഗ്യയാ 
സര്‍വ്വോല്‍കൃഷ്ടഗുണൈ സ്സഹാനുജവരൈ വീരശ്രിയാ ചാന്വിതഃ
സാനന്ദം വിജഹാര കോസലസുതാ-ഹൃല്‍പത്മ ബാലാതപോ-
രാമസ്സര്‍വ്വ ജനാനുകൂല കൃതിമാനിന്ദീ വര ശ്യാമളഃ
 
മംഗല ഗുണസാഗരം  ശൃംഗാരരസനിലയം,
സംഗരജിത രാവണം  ശ്രീരാമചന്ദ്രം
 
ദിനകരകുലരത്നം  ദീനജനാവനയത്നം
ദാനജിതസുരരത്നം ശ്രീരാമചന്ദ്രം
 
സജലജലദവര്‍ണ്ണം സതതമാനന്ദപൂര്‍ണം
വിജിതാനംഗലാവണ്യം ശ്രീരാമചന്ദ്രം
 
സരസിജദളനേത്രം ശരദിന്ദു സമവക്ത്രം
ശരജിതദശവക്ത്രം ശ്രീരാമ ചന്ദ്രം