ജ്ഞാത്വാ ഭക്തജനാവനോത്സുകമനാഃ

ആട്ടക്കഥ: 
ജ്ഞാത്വാ ഭക്തജനാവനോത്സുകമനാഃ കാരുണ്യകല്ലോലസ-
ലീലാലാലോളിത ലോലനീലകുവലശ്രീലോചനഃ ശ്രീഹരിഃ
പാർത്ഥാനാം പരമാപദം ശ്രുതിശിരോവാക്യൈകവേദ്യസ്തദാ
കർമ്മന്ദിപ്രവരാവൃതോരുരഥമാരുഹ്യ പ്രതസ്ഥേ പുരാൽ