സ്രൂതവളർക്ഷദളാശ്രുപരിപ്ലുതാ

ആട്ടക്കഥ: 
സ്രൂതവളർക്ഷദളാശ്രുപരിപ്ലുതാ
പതിതപഞ്ചഫലാ വ്രതീതി തദാ
വിഗതസന്തതലംബനപാദപാ
ബഹു വിലപ്യ ബതാക്ലമദാകുലാ