ഇല്ലൊരു താമസം

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഇല്ലൊരു താമസം! ഇല്ലൊരു താമസം!
തെല്ലുമിടാ നടന്നു തവ-
ചൊല്ലു കേട്ടീടുന്ന കാര്യത്തിലേതുമേ
കില്ലുള്ളിലില്ലെന്നു മേ!
ചൊല്ലാർന്ന സാർവ്വഭൗമന്മാർ മകുടത്തി-
ലുല്ലാസമോടണിയും പര-
മോല്ലാസദ്ദിവ്യരത്നങ്ങളിൽ വെവ്വേറെ
നല്ലൊരു ഹീരമണേ!