ദൂത ചെറിയൊരു സംഗതി കൂടി

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ദൂത! ചെറിയൊരു സംഗതി കൂടി-
നീതന്നെയിന്നു സാധിക്കണം
ജാതാദരം മമ നിർദേശമിതു – ചേതസി നേരേ ധരിക്കുക
മാർഗ്ഗഖേദം നിനക്കുണ്ടതു തെല്ലും
ഓർക്കാതല്ലങ്ങു ഞാൻ ചൊൽവതും
പാർക്കിൽ നിന്നിലുള്ള വിശ്വാസം പോലീ-
വർഗ്ഗത്തിലാരോടുമില്ല മേ.
മത്തശത്രുദ്വിപമസ്തകം ഘോരമുഷ്ടിഘാതത്താൽ തകർക്കുന്ന
മർത്ത്യസിംഹേന്ദ്രൻ ത്രിഗർത്തേശൻ തന്റെ-
പത്തനം നീയറിയില്ലയോ?
തത്ര വേഗേനപോയ് ചെന്നവനിവിടെത്തുവാനായറിയിക്കണം
ഓർത്തുമോർക്കാതെയുമെങ്ങുമേയൊരു-
മാത്രപോലും താമസിക്കൊലാ