വാമേ സഖീ ശൃണു മമ

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വാമേ സഖീ ശൃണു മമ വചനം ബത വാമേതരനയനേ
ചലനം കിമു വാമേ കലയേദശോഭനം അതി
വാമമായുടനെ വാതി വായുരപി
വാസഭൂമിമുപയാമ്യയി നൂനം
 
കണ്ടാലതിഭീതിയുണ്ടായ് വരും ശകുനമിതു കണ്ടായോ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഇത് അരങ്ങത്ത് പതിവില്ല.