പാലയ പരമ കൃപാലയ മാമിഹ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
പാലയ പരമ കൃപാലയ മാമിഹ
ഫാലവിലോചന ഭഗവൻ!
കാളകൂടവിഷകബളനപാലിത
കാന്ദിശീക കമലാസന ഭഗവൻ!
ആയുധമൊന്നരുളീടേണം മയി
പരമായുരപി തവ പാദാബ്ജം
ആയതുപോലെ ഭജിച്ചീടുവതിനാ-
യൊരു കരുണാലേശവുമധുനാ