ധനാശി

കലയാമി ചാരുകലയാമിനീപതി-
പ്രതിമാനനം കലിതമാനനം ജനൈഃ
അളികാന്തലോല ദളികാന്തകുന്തളം
മഹദിന്ദ്രനീലമണിമേചകം മഹഃ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

രുഗ്മിണീസ്വയംവരം ആട്ടക്കഥ സമാപ്തം.