കാന്ത തവ വചനമിതു

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കാന്ത! തവ വചനമിതു താന്തയാമെന്നുടെ
സ്വാന്തസരസീരുഹ വികാസനമഹോ
സന്തോഷവല്ലരി കന്ദളീ കന്ദമിതു
കാന്ത രജനീകാന്ത കാന്തിഹരവദന