ജീവനാഥേ മമ ജീവനാഥേ

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കാന്തേന്ദ്രനീലമണിനിർമ്മിത ഹർമ്മ്യകാന്താം
കാന്താന്നയന്നിജപുരീം പരിഖീകൃതാബ്ധിം
സന്തോഷരാഗതരളായ ത ചാരുനേത്രാം
മന്ദം ജഗാദ ഭഗവാനഥ വാസുദേവഃ
 
 
ജീവനാഥേ! മമ ജീവനാഥേ
ജീമൂതവാഹമണിമസൃണ ഘനവേണീ!
ചന്ദ്രികയെന്നുടെ ലോചനങ്ങൾക്കു നീ
സാന്ദ്രാമൃതം നീ മമാംഗമതിനു
ചന്ദ്രാഭിരാമമുഖീ ജീവിതം നീ എന്റെ നി-
സ്തന്ദ്രനീലനളിനായതദളാക്ഷി
അധരനവകിസലയേ
ദരഹസിത കുസുമമിതു
മധുരമധുവാണി! തവ ജാതമായി
അധികമിഹലോചനേ മമ
ഫലവുമുദിതമായ്
അധരീകൃതാശേഷ സുരയുവതിമണ്ഡലേ