കുണ്ഠനായ നിന്റെ വിപുല

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കുണ്ഠനായ നിന്റെ വിപുല കണ്ഠഖണ്ഡനം കരോമി
രണ്ടു പക്ഷമില്ലതിന്നു കണ്ടുകൊൾകെടാ
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 
യുദ്ധവട്ടം. യുദ്ധത്തില്‍ ജരാസന്ധനും ഭീരുവും കൃഷ്ണന്റെ ശരവര്‍ഷമേറ്റ് തോറ്റോടുന്നു. കൃഷ്ണന്‍ രുഗ്മിണി സമേതനായ് തേരിലേറി യാത്രയാവുന്നു.