ഗോപനാരിയല്ല കിതവ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഗോപനാരിയല്ല കിതവ!
ഭൂപനാരിയിവളതറിക
പാപശീല! പരശുപാത വിവശനാം ഭവാൻ