വ്യർത്ഥമായ കത്ഥനങ്ങളിതമാശു

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വ്യർത്ഥമായ കത്ഥനങ്ങളിതമാശു ചെയ്തിടായ്ക
പാർത്ഥിവർക്കു പാർത്തുകാൺകിലുചിതമല്ലെടോ