മഗധാധിനാഥനോടു

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മഗധാധിനാഥനോടു മായകൾ ഫലിക്കയില്ല
വേഗമോടു പൊരുവതിന്നു വരിക വരിക നീ