മുന്നമേ അറിഞ്ഞീടുന്നു മന്നവ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
മുന്നമേ അറിഞ്ഞീടുന്നു മന്നവ നിൻ ബാഹുവീര്യ-
മിന്നുമിവിടെ സമരശിരസി കണ്ടിടാമെടോ!