നില്ലെടാ നീ ഗോപഹതക

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കല്പാക്ഷേപാതൈരൂക്ഷക്ഷുഭിതഘനഘടാനിഷ്ഠുരാഘാതാഭൂത-
ദ്ധ്വാനസ്പർദ്ധ്യട്ടഹാസപ്രകടിതനിജദാർദ്ദണ്ഡചണ്ഡപ്രതാപഃ
കൃഷ്ണാഭ്രാദഭ്രശോഭാമദരഭിദുരഭ്രാജമാനപ്രതീകം
യുദ്ധായോന്നദ്ധചേതാഃ കടുതരമരടന്മാധവം മാഗധേന്ദ്രഃ
 
 
നില്ലെടാ! നീ ഗോപഹതക!
നല്ലതല്ലറിഞ്ഞീടുക
മല്ലമിഴിയെ കൈവെടിഞ്ഞു പോകപോക നീ
ചേദിപാധിനാഥരമണി ചാരുഹാസിനി ധരിക്ക
ചേരുമോ ഇവൾ നിനക്കു, ചോര! ദുർമ്മതേ