ഭാമിനിമാരണിയുന്ന ഭാസുരശിരോരത്നമേ

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഭാമിനിമാരണിയുന്ന ഭാസുരശിരോരത്നമേ
കാമമിതെങ്കിലിവനെ കൈ വെടിയുന്നേൻ
എന്തു തവ കാമമെന്നാൽ ഹന്ത ഞാനാശു ചെയ്തീടാം
അന്തരം കിമപി നഹി അംബുജേക്ഷണേ!
മന്ദഹാസമധുരമാം സുന്ദരി നിൻ മുഖാംബുജം
മന്ദാക്ഷമുകുളമാവാൻ എന്തു കാരണം?
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശാന്തനായി രുഗ്മിയെ മോചിപ്പിക്കുന്നു.