രംഗം 12 വിദർഭരാജധാനി

രുഗ്മിയോട് ചെന്ന് ഭീരു വാർത്തകൾ അറിയിക്കുന്നു.