ഭൂമികുലാംബുധി രമണീയക

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഭൂമികുലാംബുധി രമണീയക! ചാരു-
യാമിനീ കാമുകവിഭോ:
ഹരിണമിഴി തന്നുടെ പരിണയമഹോത്സവം
പരിചോടു കാണ്മതിനു തരസാ ഗതാ വയം
പാർത്ഥിവ ശിഖാമണേ, പാർത്തലേ തവ സദൃശ-
പാർത്ഥിവരാരുള്ളു പാർത്തു കണ്ടാലഹോ