യാദവകുലാംബുനിധി രമണീയക

താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഭൂപാലാൻ ശിശുപാലമാഗധമുഖാൻ പ്രാപ്താൻ നിജേ മന്ദിരേ
രുഗ്മിണ്യാ ദുഹിതുസ്സ്വയം വരമഹേ സംഭാവയൻ സാദരം
ഭക്താനുഗ്രഹ കല്പിതാകൃതിമഥ ശ്രുത്വാഗമം ശ്രീഹരീം
ഗത്വാ ഭൂമിപതിസ്തമാഹ വിനയാന്മൗലൗ നിബദ്ധാഞ്ജലി
 
 
യാദവകുലാംബുനിധി രമണീയക! ചാരു-
യാമിനീ കാമുകവിഭോഃ കുശലമയി
ചിത്സ്വരൂപ ഭവാൻ ചിന്തിക്കിലോ ഭക്ത-
വാത്സല്യം കൊണ്ടിവിടെ വന്നതും നിയതം.
ഭാഗ്യാബ്ധിചന്ദ്രനഖ ഭാസുരപാദാംബുജം
യോഗ്യത കാണ്മതിന്നു ഭാഗ്യേന വന്നു മേ
നിന്തിരുവടിയുടെ നിരുപമ കൃപകൊണ്ടു
ഹന്ത മം സംഗതം ചിന്തിത മനോരഥം