പുറപ്പാടും നിലപ്പദവും

രാഗം: 
താളം: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ആസീദശേഷധരണീപതി ചക്ര ചക്ര-
വിക്രാന്ത വിശ്രുതയാ: പ്രഥിത പ്രഭാവ:
രാജാ നിജദ്രവിണ നിർജ്ജിത രാജരാജ-
ഭൂതിവ്രജോ ജഗതി ഭീഷ്മക നാമധേയ:
 
നിലപ്പദം:-
 
ധർമശീലശിഖാമണി ധൈര്യവാൻ ഭീഷ്മകൻ
നിർമലാംഗൻ നിജപുരേ സമ്മോദേന വാണു
പഞ്ചാനന ധീരന്മാരാം പൗരവീരരോടും
ചഞ്ചലേക്ഷണമാരോടും ചാരുകേളി ചെയ്തും
ദേവാധിനായക തുല്യൻ പാവനചരിതൻ
ദേവകീനന്ദന പാദ സേവൈ കനിരതൻ
ശ്രീനായക പദാംഭോജം സാനന്ദം ചിന്തിച്ചു
മാനസതാരിങ്കൽ സദാ മാനനീയ ശീലൻ.