ഉരത്ത വൃത്രനെയും മറുത്ത

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഉരത്ത വൃത്രനെയും മറുത്ത ജംഭനേയും
രണത്തിൽ വെന്ന നിന്റെ കരുത്തു വൃഥ
തടുത്തുകൊൾകായുധമെടുത്തു ഞാൻ മോചിക്കി-
ലടുത്തു നിനക്കു യമപുരത്തു പോവാൻ