അയി വിബുധപതേ

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അയി വിബുധപതേ, ഹേ സാമരാസ്താപസേന്ദ്രാ
അലമലമതിഭീത്യാ രാക്ഷസൗഖം വധിഷ്യേ
വിവിധഭുവനവാർത്താഃ സ്വാരിണോത്കൃത്യ ശത്രൂൻ
നിവസത നിജവൃത്യാ സ്വാലയേ പാലയേഹം