രക്ഷോവരന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചുടൻ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
രക്ഷോവരന്മാരെ ശിക്ഷിച്ചുടൻ നമ്മെ
രക്ഷിപ്പാൻ ലക്ഷ്മീപതിയൊഴിഞ്ഞില്ലാരും
ഇക്ഷണം പോക നാം പത്മാക്ഷനെക്കാണ്മാൻ
അക്ഷീണപുണ്യഗുണാലയന്മാരേ
(പോക നാം ക്ഷീരാബ്ധിസന്നിധൗ)