നന്ദനിലയമതാ കാണുന്നു

രാഗം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നന്ദനിലയമതാ കാണുന്നു പശു-
വൃന്ദവുമൊരു ദിശി വിലസുന്നു ദധി-
(ദധി)വിന്ദു പരിമളവും ഇളകുന്നു ഇനി-
മന്ദമെന്നിയെ കടന്നീടുന്നേൻ
അരവിന്ദനയനനിഹപോൽ വാഴുന്നു
 
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

മന്ദമെന്നിയെ കടന്നീടുന്നേൻ… എന്നത് അക്ഷരം ഇരട്ടിച്ച്.

ദധിവിന്ദുപരിമളവും.. വിസ്തരിക്കും