ധനാശി

ആട്ടക്കഥ: 
ധർമ്മാത്മാ ധർമ്മസൂനുന്നൃപതിരിതി യുതസ്തൈശ്ചതുർഭിസ്സഗർഭൈ-
ർദ്ധർമ്മാസ്സാക്ഷാച്ചതുഷ്പാദിവ ധരണിതലേ യേന വാ സ്ഥാപിതോഭൂത്
ദേയാത്സേയം ദയാംഭോനിധിമഖിലപതിഃ ശ്രീപതിർവോ വിരാജ-
ത്തേ‌ഇം മോക്ഷൈകദായീ കലികലുഷഹരോ മംഗളാനന്ദസൗഖ്യം!
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ദുര്യോധനവധം സമാപ്തം.