അത്ഭുതവിക്രമനർഭകനിവനിഹമത്ഭക്താഗ്രേസരനായീടും

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അത്ഭുതവിക്രമനർഭകനിവനിഹമത്ഭക്താഗ്രേസരനായീടും
നിർഭയനാകിയകലിയെ അടക്കി ഇബ്ഭൂമിതലം പാലിച്ചിടും
സകലഗുണാകരധർമ്മജ നൃപതേ! ശകലിതരിപുകുലഭീമ മഹാബല!
അകലുഷവിജയ വയസ്യമനോഹര നകുല! വിമലസഹദേവമഹാത്മൻ
ജനകസഹോദരി ഗുണഗണവസതേ വനിതാരത്നമേ! സുന്ദരിപാർഷതി!
അനുജേ ഫൽഗുനരമണി സുഭദ്രേ അനവധിസുഖമോടു നിങ്ങൾ വസിപ്പിൻ
പാണ്ഡുനരാധിപപുണ്യനികരപരിപാകന്മാരേ! ശുചിതരയശസാ
പാണ്ഡുരിതാശേഷാശന്മാരേ പാരാതെന്നുടെ ഗിരമിഹകേൾപ്പിൻ;
നാനാവിധമിഹ കാണും വിശ്വം ഞാനെന്നുള്ളിലുറച്ചുനികാമം
മാനവവരരേ മരുവുകസുഖമായ് നൂനമനൂനം ചിരമാനന്ദം
അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

നടപ്പില്ല.