കൊല്ലുന്നതിന്നു ഹരിദർശിതകൗശലത്താൽ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കൊല്ലുന്നതിന്നു ഹരിദർശിതകൗശലത്താൽ
തല്ലൊന്നുതന്നുടെ ശിരസ്സതിലേറ്റു ധീമാൻ
നില്ലെന്നടുത്തു തുടയിൽ പ്രഹരിച്ചനേരം
മല്ലൻ കുരുപ്രഭു പതിച്ചു കഥിച്ചു ഭീമൻ
അർത്ഥം: 

കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചപോലെ അനുസരിച്ച് ദുര്യോധനന്റെ തുടയിൽ ഭീമസേനൻ ഗദകൊണ്ട് അടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു.