പാണ്ഡുനന്ദനരല്ല വൈരികള്‍

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
പാണ്ഡുനന്ദനരല്ല വൈരികള്‍ അന്യജാതരതല്ലയോ?
ഖണ്ഡിതം ക്ഷിതിമണ്ഡലം പരപാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുത്തിടാ
അർത്ഥം: 

പാണ്ഡുനന്ദനരല്ലല്ലോ ശത്രുക്കള്‍, അന്യജാതരല്ലയോ? ഭൂമിയുടെ മുറിതുണ്ടുപോലും അന്യരായ പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുക്കുകയില്ല.