സൂചികുത്തുവതിന്നുമിന്നിവകാശമിദ്ധരണീതലേ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
സൂചികുത്തുവതിന്നുമിന്നിവകാശമിദ്ധരണീതലേ
വാശിയോടു വസിച്ചിടുന്നൊരു പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുത്തിടാ
അർത്ഥം: 

ഈ ഭൂമിയില്‍ സൂചികുത്തുന്നതിനുപോലും അവകാശം ഇന്ന് വാശിയോടെ വസിക്കുന്ന പാണ്ഡവര്‍ക്ക് കൊടുക്കുകയില്ല.