ഭൂരിവിക്രമവാരിധേ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഭൂരിവിക്രമവാരിധേ ബഹുസാരമാനസ നിന്നുടെ
പാരിലിന്നൊരു മന്ദിരം നൃപ പാണ്ഡവര്‍ക്കു കൊടുക്കണം
 
അർത്ഥം: 

പരാക്രമസമുദ്രമേ, ബഹുസാരമാനസാ, നൃപാ, നിന്റെ ദേശത്ത് ഒരു മന്ദിരം ഇന്ന് പാണ്ഡവര്‍ക്ക് കൊടുക്കണം.