ചണ്ഡമുസലഹതികൊണ്ടു

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ചണ്ഡമുസലഹതികൊണ്ടു നിന്നുടെ ദേഹം
പിണ്ഡമാക്കീടുവനില്ലൊരു സംശയം!
 
ചണ്ഡതരബാഹുപരാക്രമം കാൺക നീ
ഷണ്ഡ! ഹേ നവനീതചോര, ഗോപികാജാര!
 
ഏഹി വാസുദേവ! രണായ ഭോ ഏഹി വാസുദേവ!