പണ്ടു നീ താപസർക്കിണ്ടൽ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
പണ്ടു നീ താപസർക്കിണ്ടൽ നൽകിയതും
വണ്ടാർക്കുഴലിമാരെക്കൊണ്ടുപോന്നതും
 
അണ്ടർനായകനു ബാധകൾ ചെയ്തതു-
കൊണ്ടുമിന്നു തവ കണ്ഠഖണ്ഡനംചെയ്വൻ
 
ഏഹി നരകാസുര! രണായ ഭോ ഏഹി നരകാസുര!