പുരുഷകീടക തവ

ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
പുരുഷകീടക! തവ പരുഷവാക്കുകൾ കേട്ടാൽ
കരളിലിന്നധികം മേ പെരുകിയ കോപം
 
വിരവൊടു വളരുന്നു ശരനികരം കൊണ്ടു
വിരവിൽ നിന്നെയിഹ സംഹരിച്ചീടുവൻ
 
ഏഹി വാസുദേവ! രണായ ഭോ ഏഹി വാസുദേവ!
അനുബന്ധ വിവരം: 

നാഥനാമക്രിയ രാഗം അടന്ത താളം എന്നിങ്ങനേയും പാഠഭേദം