വാനവർകുലനാഥൻ ഞാൻ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
വാനവർകുലനാഥൻ ഞാൻ ദീനമെന്നിയേ തേ
മാനഭംഗം ചെയ്തു നിന്നെ വേഗം കൊല്ലും നൂനം