രേ രേ ഗോപകുലാധമ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ഹതോ മുരോ ദാനവവൈരിണാ രണേ
ജനാർദ്ദനേനാമിതതേജസാ തദാ
പ്രചണ്ഡദോർദ്ദണ്ഡഹതാരിമണ്ഡലഃ
കരാളദംഷ്ട്രോ നരകാസുരോഭ്യഗാൽ

രേ രേ ഗോപകുലാധമ, വീരനെങ്കിലിന്നു നീ
ഘോരരണം ചെയ്തീടുമോ, വീരനാകുമെന്നോടു നീ?
 
എന്നോടിന്നു സുരനാഥൻ തന്നെയെങ്കിലും കേൾ
നന്നായ് രണം ചെയ്തീടുമോ നന്നു തേ ചാപല്യം
 
കംസനാകും മാതുലനെ ഹിംസചെയ്തീലയോ നീ?
സംശയംകൂടാതെ നിന്നെ സംഹാരംചെയ്തീടുവൻ