കിംകരരാശു വദ ഭോ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
അഥ മധുരിപുണാ നികൃത്തശീർഷം
മുരദനുജം പ്രവിലോക്യ വേപമാനം
കഥമപി നിജപാർശ്വമഭ്യുപേതം
തദനുചരം നരകാസുരോ ബഭാഷേ

കിംകരരാശു വദ ഭോ, കിന്തു തവ സങ്കടമശേഷമധുനാ,
നിങ്കലൊരു ഭീതിയുണ്ടെന്മനസി ശങ്ക വളരുന്നിതധികം
ഹന്ത വേപഥുവൊടു നീയെന്തഹോ! ചിന്തതേടുന്നു സുമതേ!