രംഗം പന്ത്രണ്ട്‌

നിവാതകവചനെ കൊന്ന കാര്യം കാലകേയനോട് അസുരന്മാർ (ഭീരു) പറയുന്നതാണ് രംഗം.