ദാനവാധമ വന്നതെന്തിഹ

താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നിശമ്യ തദ് ഭൂമിസുതസ്യ ഗർജ്ജിതം
രുഷാ ജ്വലൻ ജംഭരിപുർമ്മഹാമനാഃ
പ്രഗൃഹ്യ വജ്രം ശതധാരമുൽബണം
ജഗാദ വാചം നരകം രണോൽസുകഃ
 
 
ദാനവാധമ, വന്നതെന്തിഹ പോരിനായതിദുർമ്മതേ !
ഊനമെന്നിയെ നിന്നെയാക്കുവൻ ഭാനുതനയപുരത്തിൽ ഞാൻ
 
വീര വരിക രണാങ്കണേ എട വീര വരിക
ജംഭസൂദനനാകുമെന്നോടു പോരുവതിന്നിഹ വന്ന തേ
ഡംഭമാശു കളഞ്ഞുടൻ ദംഭോളികൊണ്ടു നിഹന്മി ഞാൻ..

 

അർത്ഥം: 

നീചനായ അസുരാ, ദുർമ്മനസ്സേ, പോരിനായി ഇവിടെ വന്നതെന്തിന്? നിഷ്പ്രയാസം നിന്നെ ഞാൻ കാലപുരിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. വീരാ, യുദ്ധക്കളത്തിലേയ്ക്കു വരിക. എടാ, യുദ്ധക്കളത്തിലേയ്ക്കു വരിക. ജംഭാസുരനെ കൊന്ന ഈ എന്നോട് പൊരുതുവാനായി ഇവിടെവന്ന നിന്റെ അഹങ്കാരം പെട്ടന്നു കളഞ്ഞ് ഞാനുടനെ വജ്രായുധംകൊണ്ട് കൊല്ലുന്നുണ്ട്.