നിശ്ചിത്യൈവം സ്ഥിതമതിബലം

ആട്ടക്കഥ: 
നിശ്ചിത്യൈവം സ്ഥിതമതിബലം നിശ്ചലം വാനരേന്ദ്രം
പശ്ചാദ്ഗച്ഛൻ മുനിവരഗിരാ സംഗൃഹീതും ദശാസ്യാഃ
പ്രച്ഛന്നാത്മാ പൃഥുതരകരാഗ്രേണ പസ്പർശതാവത്
ബദ്ധസ്തേനാഭവദഥമുനിസ്തുഷ്ടചേതാസ്തിരോഭൂത്