ശ്രീവത്സവത്സരാമ ശ്രീനാരായണ

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
ശ്രീവത്സവത്സരാമ ശ്രീനാരായണ
ഗോവിന്ദ മുക്തിം ദേഹി

ഏവം പറഞ്ഞു ഭഗവാനൊടു ചേർന്നു ബാലീ
താവൽ ശരം പരിഹരിച്ചു തതസ്തദീയം
കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വിധിനാ കപിഭിസ്തദാനീം
സന്മാനസൻ രവിസുതൻ പുരമേത്യവാണൂ

 

ബാലിവധം സമാപ്തം
അർത്ഥം: 
അല്ലയോ കാരുണ്യവാരിധിയായ ശ്രീരാമാ, ശ്രീനാരായണ, എനിക്ക് മോക്ഷത്തെ നൽകിയാലും
ശ്ലോകം:-ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ബാലിയുടെ മാറിൽ നിന്നും അമ്പ് വലിച്ചെടുത്തപ്പോൾ, ബാലി ഭഗവത്പാദങ്ങളിൽ ചേർന്നു. മരണാനന്തരകർമ്മങ്ഗ്നൾ വിധിപോലെ ചെയ്തശേഷം സുഗ്രീവൻ രാജാവായി വാണു.