നിന്റെ മസ്തകമിന്നടിച്ചു

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
നിന്റെ മസ്തകമിന്നടിച്ചു പൊടിപ്പനെന്നുടെ മുഷ്ടിയാൽ
ചണ്ഡനാകിയ നീയുരപ്പതു ചേരുമെന്നുടെ സോദര
 
അർത്ഥം: 
നിന്റെ തല ഞാൻ ഇന്നെന്റെ മുഷ്ടിയാൽ അടിച്ചു പൊടിയ്ക്കും.