കാല്‍ത്തലം കൊണ്ടു ചവിട്ടീടൊലാ മാം

രാഗം: 
താളം: 
ആട്ടക്കഥ: 
കഥാപാത്രങ്ങൾ: 
കാല്‍ത്തലം കൊണ്ടു ചവിട്ടീടൊലാ മാം
ക്യതജ്ഞനാകിയ മര്‍ക്കടവീര
കുടിലതരഹൃദയമതു കളക സഹജാനീ
ദൃഢതയൊടു പടപൊരുതുവതിന്നിഹ യാഹി
അർത്ഥം: 

കാലുകൊണ്ട് എന്നെ ചവിട്ടരുത്. അല്ലയോ വാനരവീര, നിന്റെ കുടിലഹൃദയത്തെ മാറ്റി ഉറപ്പോടെ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരിക.